spot filmowy promujący badania:

https://youtu.be/kcxKnA0Tge0

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXVLXC_CR0aQjtDX6nWgZ2C9aepcwp0zpuo4UFDDV4KIfBVA/viewform?usp=sf_link

Podsumowanie i wnioski z badań ankietowych

W odpowiedzi na pytanie o działania kulturalne, które respondenci umieściliby w kalendarzu przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych GOK na pierwszym miejscu znalazła się potrzeba organizacji wycieczek, a drugim, pod względem atrakcyjności, działaniem byłoby zorganizowanie warsztatów i festiwali. Odpowiedzi respondentów charakteryzują się dużym stopniem uogólnienia, co niekorzystnie wpływa na wyciągnięcie konkretnych wniosków dla przyszłych działań inicjatywnych. Każda z badanych osób ma inny pomysł na spędzenie swojego wolnego czasu i wydaje się to być naturalne w dobie zalewu alternatywnych form rekreacji. Organizatorzy, sugerując się oczekiwaniami osób ankietowanych, powinni łączyć kilka pomysłów razem i zorganizować działania kulturalne tak, aby optymalniej konstruować swoją ofertę. Analizując dalsze odpowiedzi na pytania zauważam, że Istnieje też duże zapotrzebowanie na działania warsztatowe związane z szeroko pojętą plastyką, a także rośnie popularność sztuki kulinarnej, co można wykorzystać sięgając po bogate tradycje polskiego stołu. Równie dobrym pretekstem do takich działań może być integracja międzypokoleniowa. Rekomendowane jest również wspólne z młodzieżą przygotowanie działań koncertowych i około muzycznych odpowiadających gustom i potrzebom młodych ludzi. Warte zaznaczenia jest też duże zróżnicowanie tematyczne odpowiedzi na pytania o oczekiwania działań GOK-u. Jednocześnie młodzież dostrzega i jest w pełni świadoma barier komunikacyjnych związanych z rozproszeniem terytorialnym oraz szczupłością nakładów na działania kulturalne.

Niestety analizując odpowiedzi na zadane pytanie o budżet preferowanych działań należy stwierdzić, że około 35% badanych osób nie zajmuje jednoznacznego stanowiska zaznaczając „nie ma zdania”. Brak pomysłu na zorganizowanie działania może wynikać z braku chęci angażowania się, ale też sugeruje w części niską świadomość społeczną nakładów środków finansowych na konkretne przedsięwzięcia kulturalne. Taka sytuacja świadczy o tym, że dużo będzie trzeba włożyć pracy w zbudowanie grup inicjatywnych, które w przyszłości będą współtworzyć ofertę działań kulturalnych z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mietkowie.

Rekomandacje zespołu badawczego wynikające z raportu z badań diagnostycznych

 1. Zwiększenie ilości działań na terenach wiejskich. Organizacja działań kulturalnych i edukacyjnych w świetlicach wiejskich. Warto rozważyć uruchomienie funkcji animatorów lokalnych – opiekujących się procesem inkubowania, kreowania i wdrażania inicjatyw lokalnych, którzy są związani z poszczególnymi sołectwami. Dodatkowo organizowanie cyklicznych spotkań dla animatorów służących zacieśnianiu więzi lokalnych poprzez opracowywanie wspólnych inicjatyw kulturalnych.

 

 1. Włączenie młodzieży w organizację działań kulturalnych dla tej grupy oraz dostosowanie oferty do potrzeb młodzieży. Ważnym elementem jest przekazywanie odpowiedzialności za tworzenie, realizację oraz rozliczenie podjętych działań. Tworzenie sieci współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami, które na co dzień realizują działania dla i z młodzieżą.

 

 1. Skierowanie większej ilości działań promocyjnych zachęcających do udziału
  w działaniach kulturalnych i edukacyjnych na terenach wiejskich. Dostosowanie kanałów informacyjno-promocyjnych do grupy odbiorców.

 

 1. Zwiększenie dostępności oferty kulturalnej poprzez zapewnienie komunikacji zbiorowej (w miarę możliwości).

 

 1. Zwiększenie zaangażowania liderów lokalnych, organizacji pozarządowych
  w kształtowanie oferty kulturalnej na terenie całej gminy. Zasadnym może okazać się również rozszerzenie konsultacji dot. oferty Ośrodka Kultury
  w danym roku. Organizowanie cyklicznych zajęć edukacyjnych kreujących środowisko osób zaangażowanych w rozwijanie działań kulturalnych na wsi.

 

 1. Kreowanie potrzeb mieszkańców w obszarze edukacji kulturalnej, poprzez proponowanie nowych, dotąd niedostępnych działań.

 

 1. Cykliczny monitoring proponowanych działań (raz na pół roku)
  z zastosowaniem np. metody SWOT (analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń).

 

 1. Prowadzenie ciągłych działań konsultacyjnych przy okazji organizacji różnych działań kulturalnych na terenie gminy.